Sport wedden Haarlem

 1. Gaat U Populaire Casino Spellen Met Vrienden Spelen In 2023: Bovendien zouden casinosites vaak vertrouwen op het opwekken van de opwinding van spelers.
 2. Welke Nieuwe Casino Zijn Er In Nederland In 2023 - Roulette, 3 Card Poker en Craps kan hier worden gespeeld.
 3. Kunt U De Spelregels Voor Veilige Casino Kaarten In 2023 Uitleggen: Maar aangezien u gebruik maakt van Bitcoin om ze te spelen, ze zijn dus gedoopt BTC games.

Utrecht pokerspelers

Waar Kun Je Digitale Slots Spelen In Nederland En Welke Websites Bieden Deze Optie Aan
De website heeft vrijwel alles wat men zou verwachten van een online casino website.
Legaal Digitale Gokautomaten Tactieken Om Winst Te Maken In Nederland
Bonusprogramma's en toernooien worden gescheiden van andere inhoud in casino beoordelingen en krijgen een speciale focus.
Hoeveel winlijnen zijn geactiveerd, iedereen is aan zichzelf overgelaten, maar maximaal kan worden 40.

Gokken Flevoland voetbal

Hoe Werkt Het Precies Als Je Een Veilig Casino Bezoekt
De atletiek hebben gewonnen 97 wedstrijden in elk van de afgelopen twee seizoenen en maakte de Play-offs beide keren.
Hoe Veilig Zijn Online Gokautomaten In 2023
Slotzo is een casino dat is geregeld door zowel de UK Gambling Commission en de Malta Gaming Authority.
Hoe Worden De Berekeningen Gedaan Bij Online Gokmachines

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities en Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Bureau Bewustzijn: verder te noemen Bureau Bewustzijn, ingeschreven onder KvK nummer 53756908. Bureau Bewustzijn, met als bedrijfsactiviteit: het ontwikkelen en verzorgen van coaching, trainingen en cursussen op het gebied van yoga, spirituele ontwikkeling, bewustzijn en het bieden opvoedondersteuning.
 • Klant: particulier, bedrijf of instelling, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s) die een opdracht aan Bureau Bewustzijn heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De klant is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Bureau Bewustzijn zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Bureau Bewustzijn.
 • Derden: in voorkomende gevallen kan Bureau Bewustzijn haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Bureau Bewustzijn kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
 • Prijs: de prijs voor een dienst met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
 • Website: de website van Bureau Bewustzijn: https://www.bureaubewustzijn.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Bureau Bewustzijn.
 • Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 • Bureau Bewustzijn behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Voorwaarden deelname aan coaching

 • Bureau Bewustzijn deelt binnen haar coaching, trainingen en workshop eigen kennis, ervaring en tools. Naast het volgen van de coaching, training en/of workshops is het nodig om zelf voldoende tijd te reserveren voor de opdrachten. Bureau Bewustzijn kan niet garanderen dat het volgen van coaching, training of een workshop successen in het leven van de klant garandeert. Binnen de grenzen gedurende de looptijd van een coachingstraject, training en/of workshop staat Bureau Bewustzijn klaar voor ondersteuning. Deze ondersteuning staat omschreven op de website https://www.bureaubewustzijn.nl/werkmetmij

Artikel 4. Overeenkomst

 • De Klant gaat een Overeenkomst aan met Bureau Bewustzijn door middel van inschrijving of aankoop van een product of dienst. Inschrijving vindt plaats via een contactformulier op de website van Bureau Bewustzijn https://bureaubewustzijn.nl , telefonisch, per e-mail of via een door Bureau Bewustzijn verstrekt inschrijfformulier.
 • De Overeenkomst komt tot stand wanneer Bureau Bewustzijn de inschrijving schriftelijk aanvaard en de aankoop van de dienst of het product schriftelijk (waaronder ook e-mail) heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving.
 • Bureau Bewustzijn heeft het recht, zonder opgaaf van reden, deelnemers te weigeren.

Artikel 5. Tussentijdse wijzigingen

 • Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de klant, zal Bureau Bewustzijn de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke prijs dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de klant. De klant heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.
 • Bij langdurige ernstige ziekte of ongeval kan het traject in overleg voor bepaalde periode worden stilgelegd, waarna deze in een latere fase hervat kan worden. Hierover worden onderlinge afspraken gemaakt, dit is alleen mogelijk is uitzonderlijke gevallen.
 • Indien een coaching, training of workshop als gevolg van een situatie van overmacht aan de zijde van Bureau Bewustzijn niet kan doorgaan, is Bureau Bewustzijn gerechtigd dit op een andere datum/tijdstip in te plannen. Bureau Bewustzijn zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende coaching, training of workshop alsnog zal worden gegeven. De Klant heeft in geval van uitval als gevolg van overmacht geen recht de overeenkomst te annuleren of ontbinden. De Klant heeft evenmin recht op een (schade)vergoeding of terugbetaling.
 • Bureau Bewustzijn behoudt zich het recht om het aanbod te wijzigen ten behoeve van een kwalitatieve verbetering.

Artikel 6. Inspanningsverplichting

 • Bureau Bewustzijn zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Bureau Bewustzijn niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de klant gestelde doel. 

Artikel 7. Verplichtingen Klant

 • De klant verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Bureau Bewustzijn nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren.

 Artikel 8. Prijs

 • Alle door Bureau Bewustzijn genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
 • Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren die gaan spelen na totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door Bureau Bewustzijn worden doorberekend aan de Klant. 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 • Betaling door de Klant dienst steeds te geschieden voor aanvang van de coaching, training of workshop en voordat Bureau Bewustzijn de op maat gemaakte dienst, zoals een geboortehoroscoop levert.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht, om redenen die niet aan Bureau Bewustzijn toe te rekenen zijn, door de Klant niet worden afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Coachtrajecten: Na akkoordverklaring, ook via de mail en- of telefonische toezegging: 100% van de kosten.
 • Deelname aan trainingen en/of workshops: annuleren van deelname zonder bericht: 100% van de kosten. Annuleren van deelname binnen 72 uur voor aanvang: 100% van de kosten.

Artikel 11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 • Beide partijen kunnen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform eerder schriftelijk gemaakte afspraken. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
 • Indien door de Klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door de Klant, heeft Bureau Bewustzijn desalniettemin recht op betaling van de volledig overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
 • Bureau Bewustzijn mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Bureau Bewustzijn houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

 • Bureau Bewustzijn zal de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Bureau Bewustzijn conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.
 • Bureau Bewustzijn verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Bureau Bewustzijn.

Artikel 13. Inzet derden

 • Bureau Bewustzijn is gerechtigd een training/workshop of gedeelten daarvan door een door Bureau Bewustzijn ingeschakelde derde te laten verzorgen, in welk geval de Overeenkomst tussen de Klant en Bureau Bewustzijn en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 • Bureau Bewustzijn is niet aansprakelijk voor de uitkomst van de door haar geleverde diensten. Op Bureau Bewustzijn rust slechts een inspanningsverplichting (zie artikel 6).

Artikel 15. Intellectueel eigendom/auteursrecht

 • Programma’s, modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of worden gebruikt door Bureau Bewustzijn voor de uitvoering van het programma, de training of coachtraject zijn en blijven het eigendom van Bureau Bewustzijn. Openbaarmaking of het kopiëren van één van deze zaken is niet toegestaan en kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Bureau Bewustzijn. Op alle door Bureau Bewustzijn ontwikkelde documenten rust van rechtswege auteursrecht.

Artikel 16. Herroepingsrecht

 • In Nederland geldt de wet Herroepingsrecht (je hebt 14 dagen de tijd om de aankoop te ontbinden). Dat recht vervalt op het moment dat je jouw persoonlijke geboortehoroscoop hebt ontvangen. Het is dan niet meer mogelijk om gebruik te maken van het Herroepingsrecht.

Artikel 17. Bijzondere Bepalingen

 • Bureau Bewustzijn behoudt zich het recht voor om Klanten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een coachsessie, training of workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de Klant en laat onverlet de verplichting van de Klant tot betaling van het volledige bedrag van de dienst aan Bureau Bewustzijn.
 • Op deze Algemene Voorwaarden en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Een digitale versie is hier te downloaden.